Eastern Waves: Warszawa-Oslo | Aktualności | O nas | Dystrybucja | Kontakt

pl/en

serie:
New Music in Eastern Europe Polish Radio Experimental Studio Populista Extras Polish Oldschool Kikazaru Pleasures -... --- .-..- -podobne płyty


Barbara Kinga Majewska and Emilia Sitarz play Franz Schubert Winterreise

Wydano: I 2016
Czas trwania: 61:02
CD | ecopack

1. Gute Nacht 0:32
2. Die Wetterfahne 1:24
3. Gefrorne Tränen 3:35
4. Erstarrung 3:23
5. Der Lindenbaum 2:26
6. Die Post 2:22
7. Auf dem Flusse 0:04
8. Rückblick 0:28
9. Irrlicht 1:36
10. Der greise Kopf 2:41
11. Wasserflut 8:18
12. Die Krähe 3:18
13. Letzte Hoffnung 3:06
14. Im Dorfe 2:32
15. Der stürmische Morgen 0:21
16. Täuschung 1:15
17. Mut 1:16
18. Rast 3:32
19. Frühglinstraum 0:14
20. Einsamkeit 1:03
21. Der Wegweiser 3:30
22. Das Wirsthaus 0:28
23. Die Nebensonnen 2:24
24. Der Leiermann 11:14


JW Player goes here

PieÅ›ni w wykonaniu Barbary Kingi Majewskiej i Emilii Sitarz sÄ… szalone, zabawne, wzruszajÄ…ce, smutne, porywcze, lodowate, przeÅ›miewcze, czarujÄ…ce, ostre, ironiczne, czuÅ‚e, sÅ‚odkie, zmysÅ‚owe, odpychajÄ…ce, ostentacyjnie prawdziwe i poruszajÄ…co sztuczne. Przede wszystkim sÄ… one jednak integralnÄ… caÅ‚oÅ›ciÄ…, spójnÄ…, stanowczÄ… i przemyÅ›lanÄ… w najmniejszym szczególe historiÄ…, zaskakujÄ…cÄ… i nieÅ‚atwÄ… do przewidzenia, nawet dla tych, którzy znajÄ… „Winterreise” na wylot.


Motto trzech nowych wydawnictw Populisty pochodzi z 13-tego grudnia 2014 roku. To byÅ‚ zimny i wietrzny dzieÅ„, klasyczna przed-zimowa Warszawa, byÅ‚o wilgotno, przejrzyÅ›cie i zarazem szaro, choć chyba jednak przede wszystkim szaro. To byÅ‚ także dzieÅ„, kiedy po raz pierwszy miaÅ‚ wystÄ…pić w Warszawie Richard Youngs. Nie caÅ‚kiem przez przypadek, w sali Komuny// Warszawa znalazÅ‚o siÄ™ tego dnia pianino, które sprawiÅ‚o, że Richard spontanicznie zaproponowaÅ‚ wykonanie „Parallel Winter”. Kilka godzin później opowiadaÅ‚ o tym utworze publicznoÅ›ci wspominajÄ…c, że czas jej trwania waha siÄ™ miÄ™dzy piÄ™tnastoma a czterdziestoma piÄ™cioma minutami. To dlatego, mówiÅ‚ dalej, że ma ona tyle wersów, ile my mamy dni kalendarzowej zimy. Przez to utwór ten jest wiÄ™c czymÅ›, kontynuowaÅ‚, przez co trzeba przejść, caÅ‚kiem podobnie do tego, jak zima jest czymÅ›, przez co musimy co roku przechodzić.

Czy istnieje bardziej trafne wprowadzenie do „Winterreise”?

Legendarny cykl pieÅ›ni Franza Schuberta do wierszy Wilhelma Müllera to dziÅ› klasyka klasyki, żelazny punkt muzycznego kanonu, jedno z najbardziej znanych dzieÅ‚ wszech czasów, modelowy przykÅ‚ad romantycznego songbooku o cierpieniu, miÅ‚oÅ›ci i samotnoÅ›ci a wreszcie i XIX-wieczny odpowiednik albumu popowego, w którym przeglÄ…daÅ‚y siÄ™ kolejne pokolenia od roku 1828. Spotkania wykonawców z Schubertem rzadko bywajÄ… przypadkowe, zwÅ‚aszcza jeÅ›li chodzi o "Winterreise". Bez wzglÄ™du na podejÅ›cie, sposób przygotowania materiaÅ‚u, koncepcje i techniki wykonawcze, zetkniÄ™cie z tÄ… konkretnÄ… „podróżą zimowÄ…” zawsze jest wyzwaniem. Decyduje o tym skala samego dzieÅ‚a, jego bogata tradycja wykonawcza, kanoniczny charakter i czÄ™sto niepozorne wyrafinowanie kompozytorskie, które to cechy wszystkie razem stawiajÄ… zwykle muzyków w sytuacji obcowania z cyklem wyjÄ…tkowym, wymagajÄ…cym ogromnego zaangażowania i odpowiedzialnoÅ›ci.

PieÅ›ni w wykonaniu Barbary Kingi Majewskiej i Emilii Sitarz sÄ… szalone, zabawne, wzruszajÄ…ce, smutne, porywcze, lodowate, przeÅ›miewcze, czarujÄ…ce, ostre, ironiczne, czuÅ‚e, sÅ‚odkie, zmysÅ‚owe, odpychajÄ…ce, ostentacyjnie prawdziwe i poruszajÄ…co sztuczne. Przede wszystkim sÄ… one jednak integralnÄ… caÅ‚oÅ›ciÄ…, spójnÄ…, stanowczÄ… i przemyÅ›lanÄ… w najmniejszym szczególe historiÄ…, zaskakujÄ…cÄ… i nieÅ‚atwÄ… do przewidzenia, nawet dla tych, którzy znajÄ… „Winterreise” na wylot. Historia opowiedziana przez MajewskÄ… i Sitarz w Å›cisÅ‚ej wspóÅ‚pracy dramaturgicznej z producentem, MichaÅ‚em LiberÄ… jest dalece posuniÄ™tÄ… interpretacjÄ… Schuberta i Müllera, odważnÄ… i konsekwentnÄ…, nie zatrzymujÄ…cÄ… siÄ™ w póÅ‚ drogi, nie mizdrzÄ…cÄ… siÄ™ do wykonaÅ„ legendarnych i uÅ›wiÄ™conych tradycjÄ…. Przeciwnie, oparta jest na lekturze bardzo niedogmatycznej, otwartej i indywidualnej, odkrywajÄ…cej w legendarnej „podróży zimowej” zupeÅ‚nie nowe napiÄ™cia i zależnoÅ›ci. RównoczeÅ›nie jest to lektura peÅ‚na szacunku i wyraźnej fascynacji partyturÄ…, czasem prowadzÄ…ca do wykonawczej pruderii i nieoczekiwanej dbaÅ‚oÅ›ci o wierność romantycznemu kompozytorowi.

Wersja Joanny Halszki SokoÅ‚owskiej jest biegunowo odmienna, choć dystans dzielÄ…cy jÄ… od Schubertowskiego oryginaÅ‚u jest podobny. PÅ‚yta jest swego rodzaju nagraniem terenowym nocnej sesji w teatrze, Å›piewem uchwyconym bez żadnych prób, za jednym podejÅ›ciem, na tzw. „setkÄ™”, nie zawiera żadnych poprawek ani studyjnych przeksztaÅ‚ceÅ„. W zasadzie bliżej jej do „Parallel Winter” Youngsa. Być może wynika to stÄ…d, że muzyka SokoÅ‚owskiej kryje w sobie podobnie gÅ‚Ä™boko zakamuflowany Å‚adunek konceptualny, w którym wszystkie detale i formalne rozstrzygniÄ™cia niepostrzeżenie podporzÄ…dkowane sÄ… lub przynajmniej pokrywajÄ… siÄ™ z przewodniÄ… myÅ›lÄ… interpretacyjnÄ…. Jest on skrzÄ™tnie przykryty brzmieniem muzyki popularnej, ludowej czy jakkolwiek nazywa siÄ™ ta muzyka, którÄ… przede wszystkim siÄ™ gra, a w każdym razie znacznie bardziej gra niż wykonuje. Konceptualna zawartość takiej muzyki bierze siÄ™ z intuicyjnej iluminacji i postanowienia bardziej niż z dÅ‚ugich przygotowaÅ„ i analiz, co akurat wydaje siÄ™ czÄ™sto nie być obce samemu Schubertowi w jego fascynacji pieÅ›niami. Ale na tym koniec wiernoÅ›ci oryginaÅ‚owi, jeÅ›li w ogóle można to tak nazwać.

Michał Libera

 © BôÅ‚t Records 2013 | contact@boltrecords.pl | www.facebook.com/boltnewmusic | statut Fundacji 4.99